All for Joomla All for Webmasters

EMRAT E BUKUR TË ALLAHUT TË PËRMENDURA NË KURAN

. Posted in Koment i Emrave te Allahut.

Pin It

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit.

1. ER RAHMAN (I Gjithëmëshirshmi); 2. ER RAHIM (Mëshirëploti).

“Zbritje prej Mëshiruesit, Mëshirëplotit!” Fusilet, 2.

3. EL MELIK (Sunduesi); 4. EL KUDUS ( i Pastërti); 5. ES SELAM (Paqedhënësi);

6. EL MUMIN (Siguruesi); 7. EL MUHEJMIN(Mbizotëruesi); 8. EL AZIZ (Fuqiploti);

 9. EL XHEBAR (i Gjithëfuqishmi); 10EL MUTEKEBIR(I Madhërishmi).

“Ai është Allahu që nuk ka zot tjetër përveç Tij, Sundues i përgjithshëm, i Pastër (prej të metave që i vishen), Shpëtimtar (që i shpëton njerëzit prej ndëshkimit të padrejtë), Sigurues (që i siguroi njerëzit me premtimin e vet dhe pejgamberët me mrekulli), Mbikëqyrës (që mbikëqyr dhe përcjell çdo send), i Plotfuqishëm, Mbizotërues, i Madhërishëm. I lartësuar është Allahu nga çka i shoqërojnë!” Hashër, 23.

11. EL HALIK (Krijuesi); 12. EL BARI (Filluesi); 13. EL MUSAVIR (Formëdhënësi). “Ai është Allahu, Krijuesi, Shpikësi, Formësuesi. Të Tij janë emrat më të bukur.”Hashër, 24.

14.EL EVEL; 15. EL AHIR; 16. EL DHAHIR (I Dukshmi me krijim); 17. EL BATIN (I Padukshmi me Qenie).

“Ai është i Pari që s’ka fillim dhe i Fundit që s’ka mbarim, i Dukshmi dhe i Padukshmi.” Hadid, 3.

18. EL SEMI (Dëgjuesi); 19. EL BESIR (Vështruesi).

“Asnjë send nuk është si Ai, Ai është Dëgjuesi, Shikuesi.” Shura, 11.

20. EL MEULA (Mbrojtës); 21. EN NESIR (Ndihmëtar).

“Sa Mbrojtës i mirë dhe sa Ndihmëtar i madh që është.” Haxh, 78.

22. EL AFUVU (Mëkatfalësi); 23. EL KADIR (Plotfuqishëm).

“Allahu është i Plotfuqishëm, fal shumë.”Nisa, 149.

24. EL LATIF (I Buti); 25. EL HABIR (I Gjithëinformuari).

“Ai është shumë i kujdesshëm, hollësisht i njohur.” En’am, 103.

26. EL KEBIR (I Madhi); 27. EL MUTEAL (I Gjithëlartësuari).

“Ai është i Madhëruari e i Lartësuari.” Rad, 9.

28. EL VAHID (Një); 29. EL KAHAR (Mposhtësi).

“E ata (njerëzit) të gjithë dalin sheshazi para Allahut, Një, Mbizotërues.” Ibrahim, 48.

30. EL HAKKU (I Vërteti); 31. EL MUBIN (I Qarti në drejtësi).

“E ata e dinë se Allahu është Ai i Vërteti, i Qarti në drejtësi.” Nur, 25.

32. EL KAUIJ (I forti); 33. EL METIN (I pathyeshmi).

“Ai është i Gjithëfuqishmi, Ngadhënjyesi.” Shura, 19.

“Allahu është Furnizues i madh; Ai, Fuqiforti.” Dharijat, 58.

34. EL HAJU ( i Gjalli); 35. EL KAJUM (I përjetshmi); 36. EL ALIJ (I Larti); 37. EL ADHIMU (Madhështori).

“Allahu - s'ka zot pos Tij. i Gjalli, Vigjiluesi.”

“E nuk lodhet duke i ruajtur (mirëmbajtur), ngase Ai është i Larti, Madhështori.” Bekare, 255.

38. ESH SHEKURU (Mirënjohësi), 39. EL HALIMI (I Buti).

 “Allahu është shumë Mirënjohës, i Butë.” Tegabun, 17.

40. EL VASIU (Gjithëpërfshirës me dije dhe mëshirë); 41. EL ALIMU (I Gjithëdituri). “Allahu është i Gjerë (në bujari) e i Dijshëm.” Bekare, 115.

42. ET TEUAB (Pendimpranuesi); 43. EL HAKIM (I Mençuri).

 “Pa dyshim, Allahu pranon pendimin është i Gjithëdijshëm.”Nur, 10.

44. EL GANIJ (I Pasuri); 45. EL KERIMU (Fisniku).

“E kush përbuz, Zoti im (s'ka nevojë), është i pa nevojë e Bujar." Neml, 40.

46. EL EHAD (I Vetmi); 47. ES SAMED (I Domosdoshmi).

“Thuaj: Ai, Allahu është Një. Allahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë.’’ Ihlas, 2.

48. EL KARIB (I afërt); 49. EL MUXHIB (Lutjepranuesi).

“Zoti im është afër (me mëshirë), Ai përgjigjet (lutjeve)." Hud, 61.

50. EL GAFUR(Gjithëfalësi); 51. EL UEDUD (I Dashuri).

“Ai është që fal mëkatet, është i Dashur.” Buruxh, 14.

52. EL UELIJ (Mbojtësi i besimdrejtëve); 53. EL HAMID (I Lavdëruari).

“Ai është Mbikëqyrësi, i Lavdëruari.” Shura, 28.

54. EL HAFIDH (Ruajtësi); 55. EL MEXHID (I Lavdishmi).

“E Zoti yt është përcjellës ndaj çdo gjëje.” Sebe, 21.

“Është i Zoti i Arshit  të madhëruar.”Buruxh, 15.

56. EL FETAH (Zgjidhjedhënësi).

“Se Ai është Gjykatës i drejtë, i Dijshëm.”Sebe, 26.

57. ESH SHEHID (Dëshmuesi).

“Allahu di dhe vështron çdo gjë.” Haxh, 17.

58. ESH SHAKIR (Shpërblyes).

“E kush bën ndonjë të mirë nga vullneti (jo obliguese), s'ka dyshim se Allahu është Shpërblyes, i Gjithëdijshëm.” Bekare, 158.

59. EL MELIK (Sunduesi); 60. EL MUKTEDIR (I Gjithëmundshmi).

“Në një vend të kënaqshëm, te Sunduesi i plotfuqishëm (te Allahu).” Kamer, 55.

61. EL KAHIR.

“Ai është Mbizotërues ndaj robërve të Tij.” En’am, 18.

62. EL KADIR (I Fuqishmi).

“Dhe Ne bëmë përcaktimin e krijimit. Sa Përcaktues të mirë jemi.” Murselat, 23.

63. EL HALAK (Krijues i përgjithshëm).

“Vërtet, Zoti yt është Krijuesi i përgjithshëm, më i Dijshmi.” Hixhr, 86.

64. ER REZAK (Furnizuesi).

“Allahu është Furnizues i madh; Ai Fuqiforti.” Dharijat, 58.

65. EL UEKIL (Përkujdesësi).

“Neve na mjafton që kemi AllahuN, Ai është Mbrojtësi më i mirë." Ali Imran, 173.

67. ER REKIB (Vigjiluesi).

“Allahu është përcjellës ndaj çdo sendi.”Ahzab, 52.

68. EL HASIB (Llogarimarrësi). “Allahu llogarit për çdo send.” Nisa, 86.

69. EL MUKIT (Ushqyesi).

Allahu është i Plotfuqishëm ndaj çdo sendi.” Nisa, 85.

70. EL EKREM (Më bujari).

“Lexo, Se Zoti yt është më bujari!”Alek, 3.

71. EL BERR (Mirëbërësi).

“E Ai është Bamirës, Mëshirues." Tur, 28.

72. EL GAFAR (Gjithëfalësi).

“Zot i qiejve e i tokës dhe ç'ka mes tyre, i Plotfuqishmi, Mëkatfalësi.” Sad, 66.

73. ER REUF (I Dhembshuri).

“Po Allahu është shumë i Butë, i Mëshirshëm.”Nur, 20.

74. EL VEHAB (Dhuruesi).

“A mos ata i kanë depot e mëshirës së Zotit tënd, Ngadhënjyesit, Dhuruesit?!” Sad, 9.

75. EL UARITH (Trashëgues).

“A mos ata i kanë depot e mëshirës së Zotit tënd, Ngadhënjyesit, Dhuruesit?!” Hixhr, 23.

76. ER RAB (Zot).

“Qytet i mirë dhe Zot Mëkatfalës.” Sebe, 15.

77. EL A’LA (Më i Lartësuar).

“Madhëroje larg të metave Zotin tënd, më të Lartësuarin.” A’la, 1.

78. EL ILAH (Zot që meriton adhurim).

“Zoti juaj (që meriton adhurim) është një, Allahu, nuk ka zot pos Atij që është Mëshirëplotë, gjithnjë mëshiron.” Bekare, 163.

 

Husein Eserraxh

Burimijetes.com

24.10.2007

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com