All for Joomla All for Webmasters

Dijetarët e Kuranit gjatë shekujve

. Posted in Komentatorët e Kuranit.

Pin It

 

dijetaret e kuranitShkencat e Kuranit dhe dijetarët e tij gjatë shekujve

Kurani si libër i Allahut do vazhdojë të jetë mrekullia më e lartë për universin ku jetojmë. Dijetarët, duke e ditur rëndësinë e tij, nuk reshtën së shkruari për të. Botëkuptimi dhe këndvështrimet e tyre prapë nuk mundet ta mbarojnë përshkrimin e tij. Është Fjala fisnike e të madhit Zot. Mbas ndërrimit jetë të Profetit alejhi selam, shokët e tij u morën shumë me përhapjen e Kuranit dhe kuptimit të tij. Le të flasim pak nga aspekti historik në lidhje me këtë temë.

 

Sahabët që u morën me Shkencat e Kuranit

Shkolla e Abdullah ibn Abasit në Mekë

Nxënësit e tij prej tabijinëve:

Seid bin Xhubejri, Muxhahid bin Xhebr, Ikrime Meula ibn Abas, Tausi, Ata Bin Ebi Rabah

 

Shkolla e Ubej Ibn Kabit në Medine

Nxënësit e tij prej tabijinëve:

Zejd Bin Esleme, Ebu Alije Er-Rijahij, Muhamed Bin Kab El Kuradhij,

 

Shkolla e Abdullah ibn Mesudit në Kufe të Irakut

Nxënësit e tij prej tabijinëve:

Alkimeh bin Kajs, Mesruk bin Exhdea, Katade bin Deameh, Amer bin Shurrabil, Ebu Abdurrahman Sulejmij

 

Më pas shkruan për shkencat e Kuranit:

Zejd Bin Harun Sulejmij 117 h
Shubah Bin Haxhaxh 160 h
Uekia Bin Xherrah 197 h
Sufjan Bin Uneje 198 h

 

Më pas:

Jahja bin Selam el Basrij 200 h
Ibn Maxhah 273 h
Ibn Xherir Et Taberij 310 h
Ebu Beker bin El Mundhir El Nejsaburij 318 h
Ibn Ebi Hatim 327 h
Ibn Merduieh 410 h

(Ai që na ka ardhur i plotë në kohën tonë është tesfiri i plotë i Ibn Xherir Et Taberi)

 

Shekulli i dytë

Hasan el Basrij 110 h, "Kiraetet"
Ata bin ebi Rabah 114 h, "Garib el Kuran"
Katade bin Deameh Sedusij 117 h, "Nasikh ue Mensukh"

 

Shekulli i tretë
Abdul El Kasim Bin Selam 224 h, "Nasikh ue Mensukh"
Alij bin Medinij 234 h, "Esbeb en Nuzul"
Ibn Kutejbeh 276 h, "Teuil Mushkil el Kuran", "Tefsir Garijb el Kuran"

 

Shekulli i katërt
Ebu Isak Ez zuxhaxh 311 h, "Iarab el Kuran"
Ibn Derustujeh 330 h, "Iexhaz el Kuran"
Ebu Beker Saxhistanij 330 h, "Tefsir el Garijb El Kuran"

 

Shekulli i pestë
Ebu Bekër Bakilanij 403 h, "Iexhaz el Kuran"

Alijebi Ibrahim El Haufij 430 h, "Iarab el Kuran"
El Maurudij 450 h, "Emthal el Kuran"
Ebu Hasen El Uahidij 468 h, "Esbeb en Nuzul"
Ibn Nakije 485 h, "El xhiman fi Teshbihat el Kuran"

 

Shekulli i gjashtë
El Kermanij 500 h, "El Burhan fi muteshebeh el Kuran"

Ragib Asfahanij 502 h, "Mufradat fi garijb El Kuran"
Ibn Bedhash 540 h, "El Iknae fi Kiraet Seb'a"
Suhejlij 581 h, "Mubhamat el Kuran"

 

Shekulli i shtatë
Ilmudijnes Sakhauij 643 h, "Xhimal el Kirae ue kemal el ikrae"

Ize AbduSelam 660 h, "Muxhaze el Kuran"
Ibn Ebi Asbi 654 h, "Bediu el Kuran"
Muhamed ebi Bekr Rrazij 660 h, "Eseileh El Kuran ue Exhubetuha"

 

Shekulli i tetë
El Tufij 706 h, "El Iksir fi ilmi tefsir"

El kharraz 711 h, "Murrad edh dhaman fi rasmi ue dabti el Kuran"
Ebu Hijanen Nahuij 745 h, "Lugaten el Kuran"

Ibn Kajim 751 h, "Tebjan fi eksami El Kuran"
Ibn Kethir 774 h, "Fadailetu el Kuran"

 

Shekulli e nëntë
Ibnu Haxher 852 h, "Axhab fi bejani esbab"

El Kefixhij 879 h, "Tejsir fi kauaid ilmu et tefsir"

 

Shekulli i dhjetë
Es Sujutij 911 h, "Mefhamat el ikran fi mebhamat el Kuran", "Li bab el nekul fi esbebi nuzul"

El Kastalanij 923 h, "ltaifeisharat fi ilmi el kiraet"
Ebu Jahja Zekerija el Ensarij 962 h, "Fethuer Rrahman bi keshfujeltebis fi El Kuran"
Ibn Shihneh 961 h, "Garib el Kuran"

 

Shekulli njëmbëdhjetë
Mer’aij El Keramij 1033 h, "Kalaid Merxhan fi el-Nasik hue el-Mensukh min el Kuran"

Ahmed bin Mahmud el Mekarrij 1041 h, "Iarab el Kuran"

 

Shekulli dymbëdhjetë
El Binae 1117 h, "Itihaffadlae el beshr fi el Kiraeterbaashra"

Abdul El Ganij El Nabulsij 1143 h, "Kifaje el mustefijd fi ilmi et texhuid"
Xhumzurij 1198 h, "Tahfehetfalue el gulman fi texhuid el Kuran"

 

Shekulli trembëdhjetë
Muhamed bin AbdulUehab 1206 h, "Fadailetu el Kuran"

Demejatij 1287 h, "Risele fi mebde fi et tefsir"
El Hurinij 1286 h, "El xhuhir el feraid fi rasmi el Kurani El Mexhijd"
Ibn Hamijd El Amerij 1295 h, "El Nasikhue El Mensukh"

 

Shekulli katërmbëdhjetë (XX)
Abdurrahman es Sadij 1386 h, "Kauaid el hisanlitefsiri el Kuran"

Muhamed Abdullah Derraz 1377 h, "El Nibae El Adhijm"
Seid Kutbij 1387 h, "Tesuirfenij fi El Kuran" ue "Mushaid el kijameh fi el Kuran"
Muhamed Husejn el Dhehebij 1397 h, "El tefsirue el mufesirun"

 

Shekulli i pesëmbëdhjetë h (XXI)
Dr. Ganim Kudurij, "Rasm Musahaf"

Dr. Fehd bin Abdurrahman Rrumij, "Itixhahat el tefsir fi el karnrabiaashr"
Dr. Khalid bin Uthman Sebt, "Kauaid el Tefsir"

Gjithashtu ka dhe libra të tjerë që kanë dalë sërish në shkencat e Kuranit siç është libri fundit "Tefsir ue bejan li ahkam el Kuran" i Sheikh Abdulaziz Tarifit i cili flet për çështjet e Fikhut.

 

Përgatiti: Xh. Stafa

Burimi Jetës

07.07.2017

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com