All for Joomla All for Webmasters

KOMENTATORËT (MUFESIRËT) E NJOHUR TË KURANIT NGA SAHABËT

. Posted in Komentatorët e Kuranit.

Pin It

 

 

Katër halifet e drejtë:

1. Ebu Bekri

2. Umeri

3. Uthmani

4. Aliu

 

Pastaj vijnë:

1. Abdullah bin Mesudi

2. Abdullah bin Abbasi (1)

 

Ndërsa Es-Sujuti shton edhe:

1. Ubej bin Kab

2. Zejd bin Thabit

3. Ebu Musa el-Esharij

4. Abdullah bin ez-Zubejr (2)

 

Përktheu: Unejs Sheme

Burimi Jetes

19.11.2015

____________________________

(1) "Mukademetun fi usulit tefsir" Shejhul Islam, Iben Tejmije

 

(2) "El-Itkan fi ulumil-Kuran" vëll. 2

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com