All for Joomla All for Webmasters

TEFSIRI NË KOHËN E TABIINËVE DHE SEID BIN XHUBEJR

. Posted in Komentatorët e Kuranit.

Pin It

 

Shejhul Islam, Ibën Tejmije (Allahu e mëshiroftë!) thotë:

“Njerëzit më të ditur rreth tefsirit janë mekasit, sepse ata kanë qenë nxënësit e Ibën Abbasit, radijAllahu anhu, si: Muxhahidi, Ata ibën Ebi Rebah, Ikrima, Tausi, Xhabir ibën Zejd i njohur si Ebu Esh-Shatha, Seid bin Xhubejr etj." (1)

 

Seid bin Xhubejr

Ai është Ebu Abdullah Seid bin Xhubejr bin Hisham el-Ezdij el-Kufij. Ka lindur në vitin 45 h.

Abdullah bin Abbasi, radijaAllahu anhuma, kur vinin banorët e Kufës dhe e pyesnin ai u thoshte: "Më pyesni mua ndërsa në mesin tuaj keni Ibën Umm Dehma (Seid bin Xhubejri)." (2)

 

Përktheu: Unejs Sheme

Burimi Jetes

01.12.2015

 

____________________________________

(1) "Mukademeh fi usulit-tefsir"

(2) "Es-Sijjer" vëll. 4. Imam Edh-Dhehebij

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com